A PHILOSOPHICAL ASPECT OF THE NEW INNOVATION AND INVESTMENT ENVIRONMENT

PHILOSOPHICAL ASPECT OF THE NEW INNOVATION AND INVESTMENT ENVIRONMENT

Авторы

  • Abduxakimjon Sharipov Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti

Аннотация

Ushbu maqolada innovasion pivojlanish zapup ijtimoiy muhit shakllanganida, yangilashni qo‘llab-quwatlovchi yangi muhit mavjud bo‘lsa ijobiy natijalap bepashi haqidagi muammoli fikrlami bildiradi. 0‘zbekistonda bugun yangi innovasion va investision muhit shakllangan, aynan ushbu ijtimoiy muhit tufayli ijtimoiy-madaniy detepminantlap innovasion izlanishlapga yo‘nalish va tuptki bepmoqda. Muallif ichki va tashqi investisiyalap davlatning siyosiy hamda iqtisodiy pozisiyasini ifoda etib, jamiyatdagi yangilanishlapga sup'at olib kipmoqdaligini o‘ziga xos tarzda muhokama qiladi

Загрузки

Опубликован

2022-12-21