статья Т.Т.Назаров

РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ДОПРИЗЫВНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ИКТ

Авторы

  • Тохир Назаров БухДПИ
  • Tohir Teacher, Faculty of Military Education, Pedagogical Institute of the Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan https://orcid.org/0000-0001-5631-1156

Аннотация

Maqola “Chaqiriqqacha harbiy ta'lim” yo‘nalishi talabalarining o‘quv faoliyatini loyihalash masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib, unda o‘quv-biluv jarayonini tashkil etishning pedagogik shartsharoitlarini aniqlash, bu mexanizmlarning joriy etilishini dunyo va respublikamizda olib borilayotgan tadqiqotlarni tahlil qilish asosida o‘rganish bilan bog‘liq muammolar o‘rganilgan.

Биография автора

Tohir, Teacher, Faculty of Military Education, Pedagogical Institute of the Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Maqola “Chaqiriqqacha harbiy ta'lim” yo‘nalishi talabalarining o‘quv faoliyatini loyihalash masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib, unda o‘quv-biluv jarayonini tashkil etishning pedagogik shartsharoitlarini aniqlash, bu mexanizmlarning joriy etilishini dunyo va respublikamizda olib borilayotgan tadqiqotlarni tahlil qilish asosida o‘rganish bilan bog‘liq muammolar o‘rganilgan.

Загрузки

Опубликован

2023-02-01